TẦM NHÌN

Trở thành một trong những công ty sản xuất vật liệu xây dựng hàng đầu tại tỉnh Đồng Nai và khu vực.

SỨ MỆNH

Tạo ra giá trị cốt lõi tốt nhất cho khách hàng, cổ đông, người lao động, phát triển thị trường và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Uy tín
  • Chuyên nghiệp
  • Sáng tạo
  • Hiệu quả