Hội đồng quản trị 

 

Ông Trương Cường

Chủ tịch

 

Ông Nguyễn Thế Phòng

Phó Chủ tịch

Ông Trương Minh Hoàng

Thành viên

Bà Lê Thị Bích Thủy

Thành viên

Bà Lê Thị Giang

Thành viên

 

 

                                                                 

Ban Kiểm soát                             

  • Bà Trần Thị Quy - Trưởng ban.
  • Bà Nguyễn Thị Hằng - Thành viên.
  • Bà Lê Thị Yến - Thành viên.

Ban Tổng Giám đốc

  • Ông Nguyễn Thế Phòng - Tổng Giám đốc.    
  • Bà Lê Thị Giang - Phó Tổng Giám đốc.
  • Ông Nguyễn Tiến Toản - Phó Tổng Giám đốc.