Phương châm hoạt động

  • Chất lượng ổn định
  • Phương thức phục vụ tốt
  • Giá cả hợp lý

 

 Tầm nhìn

  • Trở thành một trong những công ty sản xuất vật liệu xây dựng hàng đầu tại tỉnh Đồng Nai và khu vực.

 

 Sứ mệnh

  • Tạo ra giá trị cốt lõi tốt nhất cho khách hàng, cổ đông, người lao động và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

 

 Giá trị cốt lõi

  • Uy tín
  • Chuyên nghiệp
  • Sáng tạo
  • Hiệu quả

 

 Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm

  • Theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015