Ban chấp hành Chi đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm các đồng chí:

  • Đồng chí Đinh Thị Nhị Uyên - Bí Thư 
  • Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí Thư
  • Đồng chí Trần Quốc Việt - Ủy viên Ban chấp hành