Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở nhiệm kỳ VIII (2015-2020) - cập nhật ngày 01/03/2020

  • Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở
1. Đ/c Nguyễn Bá Tùng - Chủ tịch
2. Đ/c Trần Tiến Bình - Phó Chủ tịch
3. Đ/c Thái Văn Dũng - Ủy viên Ban chấp hành
4. Đ/c Lê Thị Hồng - Ủy viên Ban chấp hành
5. Đ/c Lê Văn Tú - Ủy viên Ban chấp hành
6. Đ/c Đinh Tiến Đạt - Ủy viên Ban chấp hành
Tổng số đoàn viên (01/03/2020): 153đ/v. Trong đó: Nam 123 đ/v - 80,5 %, Nữ 30 đ/v - 19,5%.
 
  • Ủy ban Kiểm tra
1. Đ/c Trần Tiến Bình - Chủ nhiệm
2. Đ/c Lê Thị Yến - Ủy viên
3. Đ/c Lê Chí Thanh - Ủy viên
 
  • Ban Tài chính
1. Đ/c Nguyễn Bá Tùng - Chủ tịch
2. Đ/c Phạm Thái Hoài Hương - Phó ban
3. Đ/c Nguyễn Tú Loan - Kế toán
4. Đ/c Vũ Thị Chung - Thủ quỹ
 
  • Ban Nữ công
1. Đ/c Lê Thị Hồng - Trưởng ban
2. Đ/c Lê Thị Yến - Phó ban
 
  • Ban Văn thể mỹ
1. Đ/c Đinh Tiến Đạt - Phó ban kiêm phụ trách ban
2. Đ/c Thái Văn Dũng - Ủy viên
3. Đ/c Lê Văn Tú - Ủy viên
 
  • Ban An toàn Lao động
1. Đ/c Nguyễn Bá Tùng - Trưởng ban
2. Đ/c Thái Văn Dũng - Phó ban
3. Đ/c Lê Chí Thanh - Ủy viên
4. Đ/c Đinh Tiến Đạt - Ủy viên
 
  • Ban thi đua
1. Đ/c Trần Tiến Bình - Trưởng ban
2. Đ/c Lê Thị Hồng - Phó ban
3. Đ/c Thái Văn Dũng - Phó ban
 
 
CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
 
  • Công đoàn Bộ phận Văn phòng Công ty NK VIII
1. Đ/c Đinh Tiến Đạt - Phó Chủ tịch kiêm phụ trách CĐBPVP
Tổng số đoàn viên: 51 đ/v. Trong đó: Nam 38 đ/v (chiếm 75%)- Nữ 13 đ/v (chiếm 15%).
 
  • Công đoàn Bộ phận Xí nghiệp Bê tông NK VII
1. Đ/c Lê Thị Hồng - Chủ tịch
2. Đ/c Lê Văn Tú - Phó Chủ tịch
Tổng số đoàn viên: 62 đ/v. Trong đó: Nam 53 đ/v (chiếm 86%). Nữ 9 đ/v (chiếm 14%).
 
  • Công đoàn Bộ phận Nhà máy Gạch tuynel LT V
1. Đ/c Thái Văn Dũng - Chủ tịch
2. Đ/c Lê Thị Yến - Phó Chủ tịch
Tổng số đoàn viên: 40 đ/v. Trong đó: Nam 32 đ/v (chiếm 80 %). Nữ 8 đ/v (chiếm 20%).