Ngày 19 tháng 04 năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Nhằm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019. Báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát và thông qua các tờ trình.

Về tham dự Đại hội có các Quý cổ đông và đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty. Cùng các đồng chí trong Đảng ủy - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Ban Tổng Giám đốc - Ban Chấp Hành Công đoàn cơ sở - Ban Chấp Hành Chi Đoàn TN CS Hồ Chí Minh - Ban Chấp Hành Chi hội Cựu chiến binh - Trưởng, Phó các phòng ban Công ty - Giám đốc, Phó Giám đốc các nhà máy, xí nghiệp trực thuộc. 

Một số hình ảnh: