Ngày 16 tháng 4 năm 2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (DNC) tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

Đại hội đã thông qua: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị; Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát; Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và thông qua các tờ trình về phân phối lợi nhuận; Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội kết thúc tốt đẹp với sự nhất trí cao của các cổ đông tham dự. Công ty DNC sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông giao.