TẢI QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY DNC