TẢI QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY DNC