QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG ĐỒNG NAI