Sáng ngày 03/01/2020, tại hội trường của Công ty, Công đoàn Bộ phận Văn phòng đã tổ chức lễ sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong Quý I:

1. Ông Nguyễn Tiến Toản                         sinh ngày 12/02/1981

2. Bà Phạm Mai Trinh                                sinh ngày 01/01/1992

3. Ông Nguyễn Tấn Lợi                             sinh ngày 08/01/1977

4. Ông Nguyễn Thanh Sơn                        sinh ngày 22/01/1979

5. Bà Đỗ Thi Thu Hường                           sinh ngày 11/02/1974

6. Ông Nguyễn Anh Tuấn                          sinh ngày 18/02/1982

7. Ông Lê Minh Luyện                               sinh ngày 22/02/1981

8. Ông Bùi Văn Hội                                    sinh ngày 24/02/1975

9. Ông Trịnh Văn Biên                               sinh ngày 27/02/1992

10. Bà Đặng Thị Hồng Quyên                  sinh ngày 28/02/1979

11. Ông Huỳnh Quang Khánh                   sinh ngày 02/03/1963

12. Ông Trịnh Phú Cường                          sinh ngày 19/03/1991

13. Ông Nguyễn Thành Nhựt                    sinh ngày 23/03/1971

Một số hình ảnh :