Sáng ngày 06/07/2020, tại hội trường của Công ty, Công đoàn Bộ phận Văn phòng đã tổ chức lễ sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong Quý II và Quý III:

 1. Ông Nguyễn Tiến Toản                               sinh ngày 12/02/1981
 2. Ông Nguyễn Hoàng Phương                       sinh ngày 06/04/1985
 3. Bà Nguyễn Tú Loan                                    sinh ngày 08/04/1988
 4. Ông Lê Thành Đông                                    sinh ngày 28/04/1983
 5. Ông Nguyễn Văn Trường                            sinh ngày 29/04/1982
 6. Ông Bùi Thanh Tùng                                   sinh ngày 04/05/1992
 7. Ông Nguyễn Thế Phước                              sinh ngày 04/05/1991
 8. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu                              sinh ngày 05/05/1986
 9. Ông Hoàng Quốc A                                     sinh ngày 26/05/1977
 10. Bà Phạm Thái Hoài Hương                         sinh ngày 06/06/1983
 11. Ông Trần Tiến Bình                                     sinh ngày 17/06/1971
 12. Ông Đỗ Nam Hải                                         sinh ngày 17/06/1969
 13. Ông Nguyễn Đức Dực                                 sinh ngày 02/07/1963
 14. Bà Vũ Thị Chung                                         sinh ngày 10/07/1976
 15. Ông Trần Tiến Đạt                                       sinh ngày 11/07/1990
 16. Ông Đặng Đình Nam                                   sinh ngày 12/07/1961
 17. Ông Phạm Tuấn Sơn                                    sinh ngày 22/07/1970
 18. Ông Trần Thế Anh                                       sinh ngày 23/07/1983
 19. Ông Nguyễn Bá Tùng                                  sinh ngày 02/08/1969
 20. Bà Trần Thị Quy                                          sinh ngày 11/08/1967
 21. Ông Bùi Ngọc Kỷ                                        sinh ngày 26/08/1986
 22. Bà Vũ Thị Vân                                             sinh ngày 30/09/1983

Một số hình ảnh :